Gedragswetenschappen en de school

 

 

Vakdidactiek Gedragswetenschappen/Psychologie/Pedagogiek 2

VD2#5

DOELSTELLING​

De student houdt bij het ontwerpen van lessen en het selecteren van op vakdidactische principes rekening met de schoolvisie.

De student bouwt lespakketten, jaar- en periodeplanningen logisch op, rekening houdend met horizontale en verticale opbouw van het vakdomein en met de afspraken binnen de vakgroepwerking.

De student kan leerlingen informeren over en voorbereiden op hogere studies binnen het vakgebied gedragswetenschappen (bv. opleidingen in pedagogische en psychologische wetenschappen).

 

Probleemstelling

Hoe past ons vak binnen de algemene schoolwerking?

De schoolvisie

invloed op het vak en omgekeerd

CASUS

 • We maakten reeds kennis met het pedagogisch project van het GO! = macro niveau

 • We maken nu kennis met het pedagogisch project van de school = meso niveau

 • Je gaat na in welke mate de schoolvisie aansluit bij jouw stagepraktijk, d.w.z. in de lespraktijk = micro niveau

Situering

 • We maken kennis met het pedagogisch project van het GO! = macro niveau

 • We maken kennis met het pedagogisch project van de school = meso niveau

 • Heb jij de visie van jouw stageschool al bestudeerd?

De visie van een school...

KA Koekelberg

KA Tervuren

Regina Pacis, Hove

Welke dingen worden op jouw stageschool op schoolniveau afgesproken?

Wat bij te laat op school?

Wat bij spieken op een toets?

Zorgbeleid?

Leerling uit de klas? Waarheen?

Taalbeleid? wat mag? wat mag waar?

gsm-beleid? wat mag? wat mag waar?

Kledij?

Les op de speelplaats?

Co-teaching?

De vakgroep

Vakgroepwerking en Vakvergadering(en)

Text

Waarom?

Vakgroepwerking en Vakvergadering(en)

Waarom?

 

- op schoolniveau afstemmen hoe je het vak aanpakt.

- verticale leerlijnen uittekenen en bijsturen.

- handboeken en materialen, excursies, ...

- ...

Text

Ga na wat de invloed is van de vakgroepwerking GW/HuWe op jouw (stage)school.

Misschien mag je deelnemen

aan een bijeenkomst?

Vakgroepwerking en Vakvergadering(en)

Casus

Leerkracht Eva staat in het derde en vierde jaar GW. Ze vraagt van leerlingen dat ze begrippen en definities letterlijk studeren.

Leerkacht Jan staat in het vijfde jaar GW en merkt dat leerlingen moeite hebben met het toepassen van begrippen in eigen (nieuwe) voorbeelden.

--> Jan en Eva stemmen hun werk- en evaluatievormen beter af op elkaar zodat de overgang van tweede naar derde graad soepeler verloopt.

Text

3de gr.

2de gr.

3de gr.

2de gr.

Het jaarplan

Het jaarplan

 • Hoeveel lesuren heb je beschikbaar? + lesuistval, uitstappen, ... 
 • Welke inhouden ga je wanneer zien?
 • Welke VOETen verwerk je wanneer?
 • Werk je vakoverschrijdend?
 • Hoe en waar plan je de onderzoekscompetenties in?
 • Evenwichtige verdeling van leerstof?
 • Afspraken binnen de vakgroep?
 • Het jaarplan is een werkdocument dat gedurig wordt aangepast
 • Het jaarplan is een controlemiddel voor jezelf: "geraak ik er met de leerstof?"
 • Vraag eens naar het jaarplan van jouw mentor

Voorbeeld van een jaarplan (STW 5de jaar) (Vrij onderwijs)

Vakoverschrijdend werken en co-teaching

Welke vakoverschrijdende inhouden integreerde jij al in stagelessen?

 • Zie je voordelen in co-teaching?
 • Wat zijn eventuele nadelen?
 • Met welke vakleerkracht wil je wel eens co-teachen?
 • Hoe zou je dat aanpakken?

Consolidatiemoment

Terugkoppeling naar de probleemstelling: 

Wat is de invloed van het schoolniveau op jouw vakdidactisch handelen?

Aan de slag met  lesmateriaal

(Lesson study)

Aan de slag met lesmateriaal!

 • Wissel een les (lesfragment) uit met een medestudent. 
 • groepjes van 3 kunnen een doorschuifsysteem toepassen.

Waarom lessen van elkaar?

 • Je zit er 'minder dicht op' en ziet sneller mogelijke verbeteringen bij anderen.
 • Je leert van elkaars aanpak
 • Je leert zinvolle feedback formuleren en ontvangen.

Stap 1: Een les van een medestudent bekijken

 • Bekijk aandachtig beginsituatie, instap, opbouw, werkvormen, ...
 • Ga na hoe er in deze les (nog meer) gewerkt kan worden aan:
  • Afspraken en klasmanagement (welke risico's zijn er voor ontsporing?)
  • De aandacht trekken en behouden (interessante insteek, werkvorm,...)
  • Taalondersteuning (begrippen, formulering, teksten,... duidelijk?)
  • Algemeen P.I.L. :
   • Goede persoonlijke verhoudingen in de klas.
   • Mogelijke persoonlijke groei (aansluiting leefwereld, motivatie, ...)
   • Systeemonderhoud (duidelijkheid, autonomie vs sturing aangepast?, ...)
 • Noteer bondig enkele, verbeteringen, toevoegingen of tips voor zoveel mogelijk aspecten.
 • Te weinig info? iets onduidelijk?
  • Pols bij je medestudent 

Stap 2: Feedback geven

 • Leg aan je medestudent uit welke tips of aanpassingen jij zou doen.
 • Gebruik hierbij je kennis over goede feedback geven! (en ontvangen)
  • gericht, concreet
  • opbouwend
  • koppel terug (reactie)
  • sandwich- of hamburgermodel ('Mc Feedback')
  • ...

Stap 3: Reflectie

 • Bekijk nu opnieuw je eigen les
 • Kijk aan de hand van de feedback welke dingen je anders zou kunnen doen en welke niet.
 • Jij kent de klasgroep uit je stageplaats (of diegene die je voor ogen had) immers best.
 • Ga op een zelfkritische manier na welke verbeteringen mogelijk zijn en hoe je dit aanpakt.
 • Bronnen kunnen helpen! 

Stap 4: Reflectie in groep

 • Deel kort met de groep
  • Om welke les het gaat (welk onderwerp, welke klas?)
  • Dingen die al goed gaan
  • Welke tips of nieuwe ideeën er zijn ontstaan uit de feedback
 • Ook hier ruimte voor feedback van anderen!

Stap 5: aan de slag

 • Aan de slag 
 • Probeer lessen concreet bij te werken of aan te passen
 • Verlies ook de aspecten van KLO, algemeen PIL niet uit het oog!
 • Vraag hulp waar nodig
 • Samenwerken mag!

Gedragswetenschappen en de school (VAKDIDACTIEK Gedragswetenschappen + Psychologie & Pedagogische Wetenschappen 2)

By idlovub

Gedragswetenschappen en de school (VAKDIDACTIEK Gedragswetenschappen + Psychologie & Pedagogische Wetenschappen 2)

Algemene feedback minilessen

 • 100