Module 2

Leerlijn vakdidactiek talen

Woensdag 13 maart

1

Lesoverzicht

Casustaak

Ervaringen?

VISIES OP TAALONDERWIJS

TOEPASSING

WEEK 6

LESOVERZICHT

CO-TEACHING

TERUGKOPPELING

Herhaling

Welke elementen bepalen het kader waarbinnen je je doelen als (tutor)leerkracht moet opstellen op

- Macro- niveau?

- Meso-niveau?

- Micro-niveau?

2

Visies taalonderwijs

CONSOLIDATIE 

OPDRACHT

 • Welke werkvormen gebruik jij vaak in je les?
 • Bij welke visies op taalonderwijs sluiten die voornamelijk aan?
 • Waarom gebruik je deze?

HEDENDAAGSE VISIES

NIEUWE AANPAK OF NIEUW ELAN?

Taakgerichte aanpak, competentiegerichte aanpak, lexical approach:

Nieuwe aanpak of nieuw elan van de communicatieve aanpak?

HEDENDAAGSE VISIES

 • Welke tips krijg je van Annemie mee voor je eigen lespraktijk?
 • Waarom zou je haar tips wel/niet toepassen?
 • Welke visie op (taal)onderwijs schuilt achter de tips?

VERDIEPING

TAAKGERICHTE AANPAK

"Een (taal)taak is een realistische taak in een zo authentiek mogelijke context, die moet leiden tot een concreet resultaat of product. Er is sprake van een open situatie, waarin de leerlingen zelfstandig moeten functioneren in de doeltaal."

 

Bron: Europees Referentiekader Talen

HEDENDAAGSE VISIES

TAAKGERICHTE AANPAK

Context:

 • Specifieke toepassing en uitbreiding van principes communicatieve benadering
 • Jane Willis en Rod Ellis: "zowel inhoudelijke als vormelijke dimensie van taal is belangrijk bij taalleren"

HEDENDAAGSE VISIES

TAAKGERICHTE AANPAK

Kenmerken:

 • Vanuit communicatieve opdrachten de aandacht vestigen op vormelijke aspecten van taal
 • Taken ontwerpen die bepaalde woordenschat of grammaticale structuren ontlokken
 • Leerlingen worden toegeleid naar de uiteindelijke taaltaak door middel van opdrachten en oefeningen.

HEDENDAAGSE VISIES

VOORBEELD

Een leuke ontmoeting in het buitenland ... Het wordt zelfs een date! Dat wordt Spaans praten ... of Duits, Frans of Engels.

HEDENDAAGSE VISIES

Je wilt wat vakantiefoto's laten zien.

Je praat met je 'date' over wie of wat er op de foto's te zien is, waar de foto is genomen, en wanneer de foto werd gemaakt.

VOORBEELD

HEDENDAAGSE VISIES

COMPETENTIEGERICHTE AANPAK

Kenmerken:

 

 • Complexe uit de werkelijkheid (van het bedrijfsleven of de maatschappij) gegrepen situaties waarin taal gebruikt moet worden.
 • Situaties worden gesimuleerd.
 • Via projecten

HEDENDAAGSE VISIES

LEXICAL APPROACH

Context:

 • Heropleving belang woordenschat
 • Opkomst corpuslinguïstiek --> leerling moet zoveel mogelijk chunks kennen
 • Holistische visie

Kenmerken:

 • Leerkracht stimuleert chunk noticing
 • Veel blootstelling aan doeltaal

HEDENDAAGSE VISIES

OPDRACHT

Kan je het verband verduidelijken tussen de hedendaagse benaderingen en taalgericht vakonderwijs?

Kan je een voorbeeld geven van een taakgerichte, competentiegerichte of woordenschatsmatige opdracht?

CONSOLIDATIE

Kan je het verschil uitleggen tussen de hedendaagse benaderingen en de communicatieve benadering?

Kun je deze benaderingen linken aan de "schijf van vijf" (Westhoff, 2008)?

ACCENTVERSCHILLEN

METHODE, AANPAK, BENADERING

Waarom spreekt men van een communicatieve aanpak, maar van een grammatica-vertaalmethode en audiolinguale methode?

METHODE

Methodes gaan uit van relatief heldere, samenhangende theorieën over alle aspecten van het onderwijs.

ACCENTVERSCHILLEN

BENADERING OF AANPAK

Benaderingen zijn ook op een theorie gebaseerd, maar die zijn minder systematisch en/of dekken niet alle aspecten van het onderwijs.

OVERZICHT

ACCENTVERSCHILLEN

Kwakernaak, 2015, p.109

KWALITEIT EN VERNIEUWING

HANDBOEKEN

Handboeken selecteren elementen uit verschillende aanpakken of methodes, maar zijn niettemin goed bij een bepaalde methode of aanpak onder te brengen, als je er analytisch naar kijkt.

3

Toepassing

LESPRAKTIJK

COACHING

 

 • Neem je eigen lessen als uitgangspunt.
 • Leg aan je medestudent uit hoe je jouw doelstellingen en aanpak bepaalde (niveaus).
 • Ga dieper in op achterliggende opvattingen (motivering) en mogelijkheden om je ervaringen te versterken.
 • Je medestudent stelt vragen (waarderende coachingsvaardigheden!) om jouw verhaal verder uit te diepen, rekening houdend met de gesprekstopics (zie volgende slide).

 

LESPRAKTIJK

GESPREKSLEIDRAAD

 • GOAL:
  • Geformuleerde doelen (Welke? SMART?)
  • Ondersteunende informatie (Beginsituatie leerling? Leerplannen? Visie school?)
 • REALITY:
  • Visies over taalonderwijs (eigen opvattingen? gebruikte oefeningen?)
  • Aanpak: toepassing schijf van vijf, TVO, visies (welke aspecten aanwezig? Op welke manier?)
 • RESOURCES:
  • Documenten of bronnen die gebruikt kunnen worden
 • OPTIONS:
  • Mogelijkheden om theoretische kaders verder te integreren

4

Terugkoppeling

Hoe bepaal je leerdoelen voor je klas ?

TERUGKOPPELING

PROBLEEMSTELLING

Microniveau

 

Mesoniveau

 

Macroniveau 

Leeftijd, talige voorkennis, verwachtingen, ICT-mogelijkheden, ...

Leerplannen, schoolvisie, ...

 

Eindtermen, VOETEN, ERK, ...

5

Co-teaching

THE NEXT STEP

PLAATS BINNEN DE LEERLIJN STAGE

WAAROM CO-TEACHING?

 • Actieve rol student
 • Meer leerkansen voor student
 • Bijdrage aan differentiatie in de klas
 • Meerwaarde voor mentor
 • Beter begrip van leerlingen, mentor, onderwijs
 • Meer innovatieve werkvorm
 • Mogelijkheden voor reflectie (van student én mentor): expliciet maken wat je doet

5.1  Wie ben ik ... als co-teacher?

WIE BEN JE ... ALS CO-TEACHER?

KARAKTERISTIEKEN

Assertief

Beslisvaardig

Betrouwbaar

Chaotisch

Creatief

Intuïtief

Leergierig

Open minded

Communicatief

Organisatietalent

Diplomatisch
Duidelijk grenzen kunnen trekken

Durft om hulp te vragen
Eerlijk
Empathisch
Experimenteel
Flexibel
Geduldig
Gestructureerd
Humoristisch

Perfectionistisch

Respectvol

Sociaal

Spontaan

Sterk in actief luisteren
Sterk in non-verbaal gedrag Verantwoordelijk
Vernieuwend
kan werk overlaten aan ander

Zin voor samenwerking

WIE BEN JE ... ALS CO-TEACHER?

KARAKTERISTIEKEN

 • Kies drie karakteristieken waar je goed in bent.
 • Kies drie karakteristieken waarin je nog kan groeien.
 • Zoek iemand die bij je past en vorm een co-teachingteam.

REFLECTIEVRAGEN

WIE BEN JE ... ALS CO-TEACHER?

Over welke eigenschappen bezit je als co-teacher? Wat is voor jou belangrijk? Met wie zou je graag een co-teachingteam vormen?

UIT DE LITERATUUR

WIE BEN JE ... ALS CO-TEACHER?

Voor co-teachers is het essentieel om te kunnen werken vanuit een gedeelde visie over goed onderwijs en goed samenwerken. Het is belangrijk voor co-teaching teams om ieders kwaliteiten en talenten in te zetten en te ontwikkelen.

(Fluijt, Bakker & Struyf, 2016)

5.2  Definitie en verschijningsvormen

DEFINIËRING

CO-TEACHING

MEEST INGEZETTE VORMEN

CO-TEACHING

TEAMWORK

UIT DE LITERATUUR

Mitchell (2015) omschrijft algemene principes van samenwerking, zoals het vastleggen van duidelijke, gemeenschappelijke doelen en het omschrijven van de rollen

TEAMWORK

REFLECTIEVRAGEN

 • Welke voorbeelden kan je nog bedenken bij de verschillende vorm(en) van co-teaching?
 • Welke doelstelling of focus staat voorop?
 • Welke taken en verantwoordelijkheden nemen jullie en de mentor op?

5.3  Aanbevelingen

CO-TEACHING

VOOR- EN NADELEN

Welke voor- en nadelen zie je bij co-teaching door mentor en student-leerkracht? Voor wie? Welke voorwaarden kan je hieruit destilleren om aan co-teaching te doen?

TEAMWORK

ALGEMENE PRINCIPES

 • (Duidelijke) gemeenschappelijke doelen vaststellen;
 • Verschillende rollen goed omschrijven: duidelijk maken wie verantwoordelijk is voor wat;
 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen voor besluiten;
 • Sfeer van vertrouwen en werderzijds respect voor ieders expertise;
 • Directe en objectieve feedback geven (niet-bedreigend en niet-oordelend);
 • Voortgang van samenwerking regelmatig bespreken.

TEAMWORK

VOORWAARDEN EN STRATEGIEËN

 • Tijd vrijmaken voor regelmatige en gezamelijke planning
 • Overeenstemming hebben over doelen en structuren van de les
 • Jezelf goed kennen
 • Open en eerlijk durven reflecteren op sterken en zwakten
 • Elkaar willen helpen en willen begrijpen
 • Gelijkgestemde opvattingen over leerlingen en differentiatie
 • Beiden verantwoordelijk voelen voor alle leerlingen, organisatie en inhoud
 • Naar buiten toe gezamenlijk optreden
 • Wederzijds begrip, empathisch en sociaal zijn, ...
 • Elkaar in het begin goed leren kennen en veel blijven uitwisselen
 • Flexibel en open minded zijn

Vragen

Mededelingen

S2_1819 M2_L3: leerlijn vakdidactiek talen

By idlovub

S2_1819 M2_L3: leerlijn vakdidactiek talen

13 Maart 2019

 • 170
Loading comments...

More from idlovub